Wiele dróg,

wiele możliwości


jedno

rozwiązanie

O nas

Nasza misja:
Poświęceniem i zaangażowaniem budujemy markę rozpoznawalną i godną zaufania by wspierać naszych klientów.

Nasza wizja:
Spółka MultiLane analizuje i angażuje się w potrzeby Przedsiębiorstw by jak najlepiej spełniać ich wymogi transportowe.

Firma Multilane działa na rynku od września 2010 roku. Wciągu tych lat działalności odniosła sukces zapewniając ciągłość obsługi podmiotów gospodarczych. Kadra Multilane Sp. z o.o. to ludzie młodzi, wykształceni, z potencjałem nastawionym na rozwój. Powierzając nam swoje transporty zapewniasz sobie miłą obsługę, obniżenie kosztów transportu oraz priorytet nastawiony na jakość obsługi.


Multilane zapewnia obsługę dużych i małych podmiotów gospodarczych z branż takich jak:

przemysł hutniczy

przemysł maszynowy

przemysł rolno-spożywczy

FMCG

budownictwo

Oferujemy obsługę transportową pojazdami:

 • standardowe naczepy 13,6m, 24 tony
 • naczepy mega 13,6m o wysokości 3 metry
 • zestawy przestrzenne o objetości 120 m³
 • chłodnie
 • izotermy
 • platformy
 • naczepy typu coilmulde
 • naczepy niestandardowe o ładowności 1,5 tony, 3,5 tony, 6 ton, 8 ton i 12 ton

Nasze usługi

Obsługujemy transporty krajowe, eksportowe i importowe do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz do takich krajów jak:

 • Macedonia,
 • Serbia,
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Szwajcaria,
 • Lichtenstein


Nasz rozwój

W roku 2016 firma Multilane w wyniku dynamicznego rozwoju uległa przekształceniu z działalności gospodarczej w Spółkę Z o.o. wkraczając w nowy etap działania.

Celem Multilane Sp. z o.o. jest stać się rozpoznawalną i godną zaufania marką na rynku by w przyszłości stać się jednym z czołowych podmiotów na rynku.

Drogą do osiągnięcia tego poziomu rozwoju ma być stałe poszerzanie bazy klientów i zatrudnianie pracowników. Do roku 2020 firma Multilane Sp. z o.o. planuje poszerzyć liczbę zatrudnionych by zapewnić wysoki poziom obsługi transportowej.

Kluczowe wyzwania dla Multilane Sp. z o.o.:

umacnianie rozpoznawalności marki

wzrost zatrudnienia

ekspansja sprzedaży

Instrukcje dla przewoźników

Przyjęcie zlecenia do realizacji oznacza akceptację niżej wymienionych warunków:

INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE:

1. PŁATNIK:MULTILANE SP. Z O.O., UL.JEDNOŚCI 10, 41-208 SOSNOWIEC, NIP: 644-351-78-05
2. PŁATNE W PLN 45 DNI OD DATY DOSTARCZENIA CZYSTYCH PRAWNIE,ORYGINALNYCH LISTÓW PRZEWOZOWYCH, LISTÓW CMR- W 2 EGZEMPLARZACH ORAZ WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYDANYCH NA ZAŁADUNKU WRAZ Z FAKTURĄ DO SIEDZIBY MULTILANE.
3. KOMPLET POTWIERDZONYCH PRZEZ ODBIORCĘ ORYGINALNYCH DOKUMENTÓW NALEŻY PRZESŁAĆ WRAZ Z FAKTURĄ W TERMINIE 14 DNI OD MOMENTU ROZŁADUNKU, NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 07 DNIA NASTĘPNEGO MIESIĄCA. FAKTURA MA BYĆ WYSTAWIONA W MIESIĄCU SPRZEDAŻY-ROZŁADUNKU USŁUGI TRANSPORTOWEJ.
4. STAWKA FRACHTU OBEJMUJE WSZYSTKIE KOSZTY PRZEWOŹNIKA
-PRACUJEMY W OPARCIU O POLSKIE PRAWO PRZEWOZOWE I KONWENCJE CMR
-ZLECENIOBIORCA ODPOWIADA PRAWNIE I FINANSOWO ZA POWIERZONY TOWAR OD MOMENTU ZAŁADOWANIA DO MIEJSCA PRZEZNACZENIA TJ ODBIORCY ORAZ ZA DOSTARCZENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI. O ZAISTNIAŁYM POSTOJU NALEŻY NIEZWŁOCZNIE NAS POINFORMOWAĆ. POSTOJE MUSZĄ BYĆ POTWIERDZONE KARTĄ PRZESTOJU PODSTEMPLOWANĄ PRZEZ ZAŁADOWCĘ BĄDŹ ROZŁADOWCĘ. BRAK NINIEJSZEJ KARTY POWODUJE ODSTĄPIENIE ZLECENIOBIORCY OD ROSZCZEŃ Z TYTUŁU PRZESTOJU SAMOCHODU.
-ZLECENIODAWCA ZASTRZEGA SOBIE CZAS NA ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK 24 GODZIN (ZAGRANICA) , 24 GODZIN (KRAJ)WOLNYCH OD OPŁAT. SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA SĄ WOLNE OD OPŁAT POSTOJOWYCH. OPŁATY POSTOJOWE POWYŻEJ 24GODZIN WYNOSZĄ MAKSYMALNIE 200 PLN ZA DOBĘ.
5. PRZEWOŹNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO POSIADANIA AKTUALNEJ POLISY OCP (MIN. SUMA UBEZPIECZENIA 200.000 PLN NA JEDNO ZDARZENIE) Z WŁĄCZENIEM RYZYK KRADZIEŻY,RABUNKU I POSTOJU ŚRODKA TRANSPORTU POZA PARKINGAMI STRZEŻONYMI ORAZ WSZYSTKIE ZEZWOLENIA I KONCESJE WYMAGANE PRAWEM PRZEWOZOWYM. W PRZYPADKU BRAKU WAŻNOSCI UBEZPIECZENIA BĄDŹ INNYCH DOKUMENTÓW PRZEWOŹNIK PONOSI PĘŁNĄ ODPOWIEDZIALNOSĆ FINANSOWĄ ZA POWSTAŁE STRATY BĄDŹ SZKODY WYNIKAJĄCE Z TEGO TYTUŁU, TYM SAMYM ZWALNIA FIRMĘ PIOTR UBYSZ MULTILANE Z TYTUŁU ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH PRZEZ NADAWCĘ LUB ODBIORCĘ TOWARU
6. OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNA TEMRINOWOŚĆ DOSTAW! W PRZYPADKU BRAKU PODSTAWIENIA AUTA DO ZAŁADUNKU, BĄDŹ REZYGNACJI Z ZAŁADUNKU LUB W RAZIE NIEDOSTARCZENIA TOWARU W OKREŚLONYM TERMINIE OBCIĄŻYMY ZLECENIOBIORCĘ NOTĄ KSIĘGOWĄ W WYSOKOŚCI 50% FRACHTU.
7. PRZEWOŹNIK GWARANTUJE, ŻE KIEROWCY PRZEZ NIEGO ZATRUDNIENI POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE I WIEDZĘ DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA ZLECENIA ORAZ ŻE BĘDĄ BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA, STOSOWAĆ SIĘ DO WEWNĘTRZNYCH REGULACJI PRZEJAZDÓW PRZEZ TEREN ZAKŁADU ZAŁADOWCY/ROZŁADOWCY ORAZ POSIADAĆ SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ (KASK,OKULARY,ODPOWIEDNIE OBUWIE). KIEROWCY SĄ RÓWNIEŻ ZOBOWIĄZANI DO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI W SPRAWIE SYSTEMU PRZEPUSTOWEGO DLA RUCHU NA TERENIE ZAKŁADU ZAŁADOWCY/ROZŁADOWCY ORAZ INSTRUKCJI BHP.
8. KIEROWCA MA OBOWIĄZEK PRAWIDŁOWO ROZMIEŚCIĆ I ZABEZPIECZYĆ TOWAR NA SAMOCHODZIE.KIEROWCA MA OBOWIĄZEK KONTROLOWAĆ ILOŚĆ, JAKOŚĆ I OZNAKOWANIE ŁADOWANEGO TOWARU I W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WSTRZYMAĆ ZAŁADUNEK I SKONTAKTOWAC SIĘ ZE ZLECENIODAWCĄ.KIEROWCA MA OBOWIĄZEK INFORMOWAĆ ZLECENIODAWCĘ O WSZELKICH KŁOPOTACH I PROBLEMACH POWSTAŁYCH W TRAKCIE WYKONYWANIA ZLECENIA.
9. PRZY PRZYJĘCIU TOWARU KIEROWCA JEST OBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ:
-DOKŁADNOŚĆ DANYCH DOWODU DOSTAWY/CMR DOTYCZĄCYCH ILOŚCI SZTUK TOWARU,JAK RÓWNIEŻ ICH CECH I NUMERÓW O ILE TAKIE POSIADAJĄ
-WIDOCZNY STAN TOWARU I JEGO OPAKOWANIA
10. WSZELKIE ZASTRZEŻENIA CO DO STANU TOWARU LUB INNE ISTOTNE DLA WYKONANIA ZLECENIA UWAGI WINNY ZOSTAĆ UJĘTE PRZEZ PRZEWOŹNIKA W DOKUMENCIE PRZEWOZOWYM (CMR,DOWÓD DOSTAWY) POD RYGOREM POMINIĘCIA TYCH ZASTRZEŻEŃ.

11. ZLECENIOBIORCA BĘDĄC ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH SWOICH PRACOWNIKÓW I PODMIOTÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH REALIZUJE USŁUGI, UPOWAŻNIA ZLECENIODAWCĘ DO ICH ZBIERANIA I PRZETWARZANIA W CELU PRAWIDŁOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBYWA SIĘ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, ROZPORZĄDZENIU OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) ORAZ NINIEJSZYM ZLECENIU.

12. ZLECENIOBIORCA WYRAŻA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PRZEZ ZLECENIODAWCĘ ORAZ PODMIOTY TRZECIE Z NIM POWIĄZANE POPRZEZ UMOWY, WSZYSTKICH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ZAWARCIA, PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA, ARCHIWIZOWANIA ORAZ DOCHODZENIA UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU WYKONAYWANYCH PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ USŁUG PRZEWOZU DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA OKRESU, W KTÓRYM MOŻNA DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ZAWARTEGO ZLECENIA.

13. ZLECENIOBIORCA ORAZ OSOBY, ZA POMOCĄ KTÓRYCH REALIZUJE USŁUGĘ MOŻE DOKONAĆ PRZEGLĄDU ORAZ AKTUALIZACJI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, A NADTO MA PRAWO DO ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRETWARZANIA JAK RÓWNIEZ DO ZAPRZESTANIA ICH PRZETWARZANIA I USUNIĘCIA – ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.

14. PROSZĘ O PODSTAWIANIE NACZEP ZGODNYCH Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W ZLECENIU. „NACZEPA KRYTA” OZNACZA, IŻ PRZEWÓZ MA BYĆ WYKONANY Z UŻYCIEM NACZEPY KRYTEJ PLANDEKĄ O TAKICH PARAMETRACH I JAKOŚCI, KTÓRA CAŁKOWICIE ZABEZPIECZY PRZESYŁKĘ PRZED DOSTĘPEM WODY POCHODZĄCEJ ZE ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH. W PRZYPADKU PODSTAWIENIA NACZEP INNYCH NIŻ SĄ WYMAGANE, WSZELKIE POWSTAŁE DODATKOWE KOSZTY (NP.REKLAMACJE) PRZY DANYM PRZEWOZIE BĘDĄ REFAKTUROWANE.
15. W RAZIE BRAKU ŁADUNKU BĄDŹ PROBLEMÓW W MIEJSCU ZAŁADUNKU/ROZŁADUNKU, KIEROWCA NIE MOŻE OPUŚCIĆ MIEJSCA ZAŁADUNKU/ROZŁADUNKU BEZ WYRAŹNEJ PISEMNEJ ZGODY ZE STRONY ZLECENIODAWCY. ZMIANA MIEJSCA ZAŁADUNKU/ROZŁADUNKU MOŻLIWE TYLKO W PRZYPADKU PISEMNEJ DYSPOZYCJI ZLECENIODAWCY.
16. ZLECENIOBIORCĘ OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI ZLECENIODAWCY W SZCZEGÓLNOŚCI ZAWIERANIA Z NIMI UMÓW PRZEWOZU LUB SPEDYCJI POŚREDNIO LUB BEZPOSREDNIO, ZŁOŻENIA OFERTY LUB PODJĘCIA ROZMÓW HANDLOWYCH (ZAKAZ KONKURENCJI) W CIĄGU 3 LAT PO REALIZACJI ZLECENIA. W PRZYPADKU ZŁAMANIA ZAKAZU KONKURENCJI ZLECENIOBIORCA ZAPŁACI ZLECENIODAWCY KARĘ UMOWNĄ DO WYSOKOŚCI 50.000 PLN. WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W ZLECENIU ORAZ POZYSKANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI MAJĄ CHARAKTER POUFNY – ZLECENIOBIORCA ZOBOWIĄZANY JEST DO NIEROZPOWSZECHNIANIA I NIEUJAWNIANIA TYCH INFORMACJI.
OŚWIADCZAMY, ŻE JESTEŚMY PŁATNIKIEM VAT I WYRAŻAMY ZGODĘ NA WYSTAWIENIE FAKTURY BEZ NASZEGO PODPISU. NIE ODSYŁAMY KOPII FAKTUR. NA FAKTURZE PROSIMY O PODANIE NASZEGO NUMERU ZLECENIA. PROSIMY O POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZLECENIA TEL. 0048 533667441

13.
DOTYCZY MILOG
13.1 Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania od dnia 01.01.2015 r wszystkich zapisów niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (Gesetz zur Regelung eines Allgemeinen Mindestlohnes- Mindestlohngesetz z dnia 11.08.2014 (BGBl. I S. 1348) zwanej dalej ustawą dot. wynagrodzenia minimalnego (MiLoG), o ile pracownicy Zleceniobiorcy podlegają zakresowi ochrony, który gwarantuje ta ustawa. Od dnia 01.01.2015 Zleceniobiorca zobowiązany jest wypłacać pracownikom podlegającym zakresowi ochrony, który gwarantuje ustawa dot. wynagrodzenia minimalnego (MiLoG), wynagrodzenia nie niższe niż ustanowione prawem, tj. w wysokości 8,84 € brutto za godzinę.
13.2 Jeżeli pracownicy Zleceniobiorcy podlegają zakresowi ochrony, który gwarantuje ustawa dot. wynagrodzenia minimalnego (MiLoG), to Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania w swoim przedsiębiorstwie tej ustawy w obowiązującej wersji i wypłacania przewidzianego w niej minimalnego wynagrodzenia w terminie określonym ustawą oraz do ewidencjonowania odpowiednio z zapisami tej ustawy: godziny rozpoczęcia, zakończenia i codziennego czasu pracy pracowników, objętych zakresem ochrony gwarantowanej przez tą ustawę, najpóźniej do końca siódmego dnia kalendarzowego następującego po dniu wykonania pracy.Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania tych zapisów nie krócej niż dwa lata licząc od momentu przedmiotowego zapisu. Zleceniobiorca zwalnia Zleceniodawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu wszystkich ewentualnie zaistniałych oraz przyszłych roszczeń osób trzecich wynikających z wyżej wymienionej ustawy dot. wynagrodzenia minimalnego (MiLoG).
13.3 Zleceniobiorca zobowiązuje się do tego, że usługi, które zostały mu zlecone do wykonania będzie świadczyć sam, a kolejni podwykonawcy będą przez niego zatrudniani tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Zleceniodawcy. W przypadku uzgodnionego przekazania wykonania zlecenia kolejnemu podwykonawcy, Zleceniobiorca zwalnia Zleceniodawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu wszystkich ewentualnie zaistniałych oraz przyszłych roszczeń osób trzecich wynikających z wyżej wymienionej ustawy dot. wynagrodzenia minimalnego (MiLoG),. Zleceniobiorca oświadcza, że w razie jakiegokolwiek naruszenia przepisów, Zleceniodawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności. Oznacza to, że Zleceniodawca jest w ramach współpracy z Zleceniobiorcą zwolniony ze zobowiązań prawnych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich w każdym przypadku ewentualnego naruszenia wyżej wymienionej ustawy dot. wynagrodzenia minimalnego (MiLoG).
13.4 Ustalenia dotyczące przestrzegania wymienionej wyżej ustawy dot. wynagrodzenia minimalnego (MiLoG), zaczynają obowiązywać z dniem przyjęcia od Zleceniodawcy do wykonania pierwszego zlecenia i obowiązują przez cały okres trwania współpracy pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą. Ustne uzgodnienia na temat przestrzegania ustawy dot. wynagrodzenia minimalnego (MiLoG), nie zostały dokonane. Jeśli strony współpracy chcą zmienić treści tych uzgodnień, niezbywalnym warunkiem obowiązywania jest forma pisemna. Od wymagania formy pisemnej nie można się uchylać w sposób ustny. Oświadczenia dotyczące przestrzegania wymienionej wyżej ustawy dot. wynagrodzenia minimalnego (MiLoG), nie naruszają wszystkich pozostałych istniejących uzgodnień pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą.
13.5 Zleceniobiorca zobowiązuje się powiadomić bezzwłocznie Zleceniodawcę, jeżeli w związku z przepisami wyżej wymienionej ustawy dot. wynagrodzenia minimalnego (MiLoG) zostanie wytoczone przeciwko niemu lub jego dalszemu podwykonawcy postępowanie związane z wykroczeniem i/lub postępowanie karne lub gdy otrzyma informację o prowadzonych dochodzeniach dot. przestrzegania wymienionej wyżej ustawy dot. wynagrodzenia minimalnego (MiLoG) lub gdy zaistnieją podejrzenia, że podwykonawca nie przestrzega wyżej wymienionej ustawy dot. wynagrodzenia minimalnego (MiLoG).
13.6 Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji zlecenia udzielonego Zleceniobiorcy przez Multilane Sp. z o.o. strony będą się starały rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy (Multilane Sp. z o.o.).

OŚWIADCZAMY, ŻE JESTEŚMY PŁATNIKIEM VAT I WYRAŻAMY ZGODĘ NA WYSTAWIENIE FAKTURY BEZ NASZEGO PODPISU. NIE ODSYŁAMY KOPII FAKTUR. NA FAKTURZE PROSIMY O PODANIE NASZEGO NUMERU ZLECENIA.


Kontakt

Biuro:

MultiLane Sp z o.o.
ul. Jedności 10
41-208 Sosnowiec

Sąd Rejonowy Katowice-wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000620893
NIP: 644-351-78-05
kapitał zakładowy: 10.000 PLN

tel. +48 533667441
e-mail: pawel.lewandowski@multilane.pl

Spedycja:

tel. +48 533667441

 

Księgowość:

tel. +48 533667441